Mô tả thực trạng ô nhiễm môi trường do chất thải y tế, các giải pháp xử lý chất thải y tế và triển khai mô hình quản lý chất thải y tế tại bệnh viện trung tâm y tế huyện
Tóm tắt
Triển khai toàn bộ các bệnh viện huyện của 4 tỉnh Yên Bái, Phú Thọ, Quãng Ngãi, Cần Thơ và bệnh viện đa khoa Cẩm Phả - Quảng Ninh nhằm mô tả thực trạng quản lý chất thải y tế, ô nhiễm môi trường bệnh viện do chất thải y tế và đề xuất mô hình quản lý. Kết quả cho thấy các bệnh viện của 4 tỉnh nghiên cứu đều chưa có đủ điều kiện cần thiết về chuyên môn, trang thiết bị, nhân lực, kinh phí… để thực hiện đúng quy chế quản lý chất thải hiện hành. Môi trường nước và không khí bị ô nhiễm vi sinh vật là chủ yếu. 100% mẫu nước tại các khoa phòng có chỉ số vi sinh vật vượt quá tiêu chuẩn cho phép, trong đó E.coli chiếm tỉ lệ cao nhất (27%). Đề xuất mô hình quản lý chất thải và cũng đã thu được kết quả sau khi áp dụng ở 2 bệnh viện huyện Văn Yên và Lâm Thao.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn