Điều tra thực trạng hệ thống phòng xét nghiệm về hóa sinh, huyết học, vi sinh, ký sinh trùng và miễn dịch ở các tuyến y tế
Tóm tắt
Nghiên cứu được tiến hành tại 92 bệnh viện thuộc các tuyến y tế trong toàn quốc, số người được điều tra là 1604 (gồm: 650 cán bộ Labo, 698 bác sỹ lâm sàng, 256 cán bộ quản lý). Mục tiêu: 1) Xác định thực trạng nguồn nhân lực; 3) Xác định phương tiện, trang thiết bị phục vụ xét nghiệm tại các cơ sở y tế; 2) Đánh giá chất lượng và khả năng đáp ứng với lâm sàng của các xét nghiệm được khảo sát; 3) Xác định nhu cầu đào tạo cán bộ. Kết quả: tổ chức các khoa/phòng xét nghiệm chưa thống nhất, các bệnh viện chưa có labo chuyên sâu về Miễn dịch và Ký sinh trùng, nhiều labo thiếu cán bộ có trình độ đại học và sau đại học, kiến thức và kỹ năng thực hành của cán bộ labo chưa cập nhật, rất ít cán bộ labo được đào tạo chuyên khoa và có hệ thống. Nhu cầu đào tạo tiếp tục và đào tạo nâng cao cho cán bộ labo hết sức cần thiết. Nhìn chung các labo đáp ứng được yêu cầu lâm sàng về các xét nghiệm cơ bản và thông thường. Labo về huyết học truyền máu phát triển nhất, tiếp đến là labo về hóa sinh, còn labo về vi sinh, ký sinh trùng và miễn dịch chưa đáp ứng được nhu cầu lâm sàng do thiếu trang thiết bị (gần 80% ý kiến đánh giá), kỹ thuật xét nghiệm chưa được cập nhật. Một số labo có thiết bị mới nhưng chưa đồng bộ. Hóa chất và Kit thuốc thử còn thiếu hoặc không được cung cấp kịp thời, thường xuyên theo yêu cầu của lâm sàng; phương tiện xử lý chất thải chưa đảm bảo an toàn ở nhiều labo

Vị trí tài liệu

Thư viện ĐH Y Hà Nội
Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0438523798 – Fax: 04. 385 25115
Email: daihocyhn@hmu.edu.vn   Website: thuvien.hmu.edu.vn
Thư viện ĐH Y Hà Nội
Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0438523798 – Fax: 04. 385 25115
Email: daihocyhn@hmu.edu.vn   Website: thuvien.hmu.edu.vn