Dịch tễ học phân tử các chủng Pseudomonas aeruginosa đa kháng thuốc nhiễm trùng bệnh viện tại Hà Nội
Tóm tắt
Nghiên cứu đã tiến hành phân lập trên một số bệnh phẩm nhiễm trùng bệnh viện ở 4 bệnh viện: Việt Đức, Bệnh viện 108, Xanh Pôn, bệnh viện 103 (Viện bỏng), thời gian từ 9/2005-3/2008. Kết quả: Tổng số chủng P. aeruginosa phân lập được là 311 chủng. Tiến hành làm KSĐ bằng kỹ thuật khoanh giấy 280 chủng và xác định được 176 chủng đề kháng trên 2 loại kháng sinh. Vi khuẩn P. aeruginosa kháng với kháng sinh tetracyclin chiếm tỷ lệ cao nhất (92,1%), tỷ lệ kháng với imipenem rất thấp (16,4%). Xác định huyết thanh học (serology) 160 chủng cho thấy nhóm huyết thanh học chiếm tỷ lệ cao nhất là PMF (56.8%) và thấp nhất là nhóm PMC (10.2%). Xác định gien độc lực ETA cho thấy tỷ lệ vi khuẩn P.aeruginosa phân lập trên các loại bệnh phẩm thuộc 4 bệnh viện có mang gien độc lực ETA là 84.4% (135 chủng/160 chủng). Sự phân bố các chủng P.aeruginosa đa kháng thuốc chiếm tỷ lệ cao thuộc về nhóm huyết thanh học PMF và PME. Typ huyết thanh học chiếm tỷ lệ cao nhất là P11, P8 và P16, riêng typ P2 không thấy chủng nào. Các chủng Pearuginosa đa kháng thuốc thuộc các nhóm huyết thanh học PMF, PME và các typ huyết thanh học P11, P8 và P16 cũng mang gien độc lực DTA chiếm tỷ lệ cao nhất.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn