Anh hưởng của các liều bán trường diễn của Artesunat trên hoạt độ các Transaminase, Cholinesterase và Alkaliphosphat huyết thanh chuột nhắt trắng
Tóm tắt

Vị trí tài liệu

Thư viện ĐH Y Hà Nội
Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0438523798 – Fax: 04. 385 25115
Email: daihocyhn@hmu.edu.vn   Website: thuvien.hmu.edu.vn