Đánh giá kết quả điều trị rau tiền đạo tại Bệnh viện Phụ Sản Bắc Giang từ tháng 8/2001 đến tháng 7/2006