Đánh giá hiệu quả nha học đường trong việc chăm sóc sức khỏe răng miệng học sinh miền núi tại thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Tóm tắt
Nghiên cứu 384 học sinh lớp 3 từ 9-11 tuổi ở 5 trường tiểu học, thị xã Bắc Kạn. Kết quả: thông báo những số liệu thực trạng sức khoẻ răng miệng (SKRM) của học sinh từ 9-11 tuổi ở thị xã Bắc Kạn. Một số yếu tố tác động đến SKRM của học sinh: kiến thức và thái độ đúng với chăm sóc sức khoẻ răng miệng (CSSKRM) của cha mẹ học sinh và của giáo viên tiểu học. Kiến thức và thái độ đúng và thực hành CSSKRM của học sinh. Nồng độ Fluor trong nước sinh hoạt chưa đạt tiêu chuẩn cho phép. Phương pháp can thiệp: tập trung nhiều vào giáo dục nha khoa trực tiếp theo nhóm, cung cấp đủ bàn chải và thuốc đánh răng có Fluor, súc miệng dung dịch Fluor 0,2% và huấn luyện kỹ năng chải răng. Hiệu quả chương trình can thiệp: chỉ số Lợi Loe&Shilness, chảy máu, mảng bám giảm. Tỷ lệ SR sữa, sâu mất trám răng răng hầu như không tăng sau can thiệp. SR vĩnh viễn, sâu mất trám sau can thiệp có thay đổi soi với trước, nhưng không có ý nghĩa thống kê.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn